balbkla
Aanmelden Contact

Curatele

Ondercuratelestelling is de meest vergaande vorm van rechtsbescherming. Het is het best te vergelijken met het ouderlijk gezag. De positie van de curator lijkt op die van ouders van minderjarige kinderen. Ondercuratelestelling wordt door de rechtbank uitgesproken.

Wat doe je als iemand zijn eigen belangen niet meer kan behartigen?

Ondercuratelestelling is nodig als iemand de gevolgen van zijn eigen handelen in het geheel niet (meer) overziet. De wet spreekt dan van ‘een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen fatsoenlijk waar te nemen’.

Ook drank- en/of drugsmisbruik is grond voor ondercuratelestelling. Sinds 1 januari 2014 is verkwisting niet langer grond voor ondercuratelestelling. Hiervoor is bewind wegens verkwisting in het leven geroepen.

Meestal is er een combinatie tussen bewindvoering en mentorschap, waarbij de cliënt ‘onbekwaam’ is.

De praktische uitvoering van ondercuratelestelling bestaat eigenlijk uit de combinatie van bewindvoering en mentorschap waarbij degene die onder curatele is gesteld niet meer handelingsbekwaam is. De Bewindvoerder regelt de financiële zaken, de mentor richt zich op het zorgaspect van de cliënt. Zo doet elke professional bij ons waar hij/zij goed in is.

Voor zorg gerelateerde vraagstukken werkt Admicoach samen met gespecialiseerde zorgconsulenten. Een zorgconsulent heeft de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening of een soortgelijke opleiding afgerond. De zorgconsulent woont onder meer zorgbesprekingen bij, denkt mee over de woonplek van de klant en voert zelf gesprekken daarover met de klant. Alles is dus bij ons in goede handen.